การตลาดโรงแรมแบบบูรณาการ

ความรู้ที่มีคนอยากได้ แต่ไม่มีที่ไหนเปิดสอน

terry-ihotel

          ในธุรกิจโรงแรมของบ้านเรานั้น ยังต้องการผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาดไปทำงานอยู่อีกเป็นจำนวนมาก แต่การให้ศึกษาทางด้านนี้โดยตรงแบบจริงๆ จังๆ นั้นยังไม่มีที่ใดเปิดสอน iHotelMarketer.Com จึงนำเอาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มาแบ่งปันให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา

register button          ผู้จัดทำขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่าน สมัครเป็นสมาชิก ของเว็บไซต์โดยเพื่อมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่จัดไว้เฉพาะสมาชิก เขียนคอมเม้นท์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สมัครสมาชิกได้ที่นี่ 

***ถ้าท่านลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากทางเรา ให้ติดต่อแจ้งผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ***

สมาชิกเว็บไซต์ ควร Login เข้าระบบ เพื่ออ่านบทความที่จัดไว้เฉพาะสมาชิกได้

ติดตามเราทาง Facebook ได้ที่ : https://www.facebook.com/hotelmarketer

A+ A A-

ความหมายของการตลาด

Rate this item
(5 votes)

เมื่อเอ่ยถึงการตลาด เรามักจะนึกถึงสถานที่ซึ่งมีบรรดาพ่อค้า แม่ค้ามารวมกันมากๆ เพื่อนำสินค้ามาขายและเรียกชื่อตลาดตามสินค้าที่มีขายในตลาด เช่น ตลาดผลไม้ ตลาดรถยนต์ คำว่า “การตลาด” เป็นคำที่แพร่หลายมาก ในรัฐบาลยุคนี้ มีนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ส่งเสริมให้ประชาชน ผลิตสินค้าของแต่ละท้องถิ่นออกมาจำหน่าย

เมื่อได้ยินคำว่าการตลาดการตลาดเรามัก จะนึกถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ การโฆษณาสินค้า ตามสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ต่างๆ รวมถึงการลดราคาสินค้าเพื่อดึงดูดให้ลุกค้ามาซื้อสินค้าซึ่งความจริงแล้วการผลิตผลิตภัณฑ์ การขาย การโฆษณา และการลดราคานั้น ต่างเป็นเพียงหนึ่งในหน้าที่ทาง การตลาดซึ่งมีอยู่อย่างมากมาย กิจกรรมทางการตลาดจะเริ่มตั้งแต่ก่อนการผลิต สินค้าให้ลูกค้าได้รับความพอใจ ดั้งนั้นก่อนที่จะทำการผลิตสินค้า นักการตลาดจึงต้องทำความเข้าใจกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อหาทางตอบสนองดังนั้นการตลาดจึงหมายถึงกระบวนการทางสังคม และการจัดการมี่มุ่งสนอง ความจำเป็นและความต้องการให้กับ บุคคลและกลุ่มต่างๆ โดยอาศัยการสร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยนคุณค่ากับผู้อื่น

การตลาด (Marketing) คือ กิจกรรมของธุรกิจกำหนดขึ้นเพื่อที่จะวางแผนราคาส่งเสริมการตลาด การจัดจำหน่าย คุณค่าผลิตภัณฑ์ การบริหารและความคิดไปยังตลาดเป้าหมาย เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ (ตะวันพล เหล่าชัยเจริญ. 2549 : 18)

การตลาด หมายถึง กระบวนการในการวางแผน (Planning) และการบริหารแนวคิดการตั้งราคา (Pricing) การส่งเสริมการขาย (Promotion) และการจัดจำหน่าย (Distribution) ความคิด สินค้าและบริการเพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนโดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและสนองความพึงพอใจของบุคคล (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2541 : 22)

Michael J.Etzel และคณะ (อดุลย์ จาตุรงค์กุล. 2543 : 5) กล่าวว่า การตลาด คือ ระบบของกิจกรรมทางการธุรกิจออกแบบ เพื่อวางแผนตั้งราคา ส่งเสริมการจำหน่าย และการจัดจำหน่ายสินค้าที่จะไปตอบสนองความต้องการแต่ตลาดเป้าหมายและเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วย

American Marketing Associatiom (วิทวัส รุ่งเรืองผล. 2546 : 5) ได้ให้คำนิยามไว้ว่านอกเหนือจากคำนิยามข้างต้นแล้ว Dr. Phillip Kotler ศาสตราจารย์ด้านการตลาดผู้มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามของการตลาด (Marketing) ว่าคือ กระบวนการทางสังคมและทางการจัดการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการสร้าง เสนอ และแลกเปลี่ยนคุณค่าในผลิตภัณฑ์ที่เขามีอยู่กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เขาต้องการ

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 1) กล่าวว่า การตลาด หมายถึง การกระทำกิจกรรมต่างๆ ในทางธุรกิจที่มีอิทธิพลให้เกิดการนำสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการนั้น ๆ ให้ได้รับความพอใจขณะเดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

ความหมายของตลาดบริการ (Service Market) ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546 : 8 ) ได้ให้ความหมายของตลาดบริการไว้ว่า หมายถึงกิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible goods) ของธุรกิจให้กับผู้รับบริการ โดยสินค้าที่ไม่มีตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับริการจนนำไปสู่ความพึงพอใจได้

การบริการ หมายถึง “กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible Goods) ของธุรกิจให้กับผู้รับบริการโดยสินค้าที่ไม่มีตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนนำไปสู่ความพึงพอใจได้” (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ 2549 : 18)

 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถพิจารณาความหมายสำคัญของคำต่าง ๆ ได้ดังนี้

 1. กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบ (Delivery Activity) หมายถึงการดำเนินการหรือการกระทำใด ๆ ของธุรกิจให้บริการอันเป็นผลให้ผู้รับบริการ (ลูกค้า) ได้รับการตอบสนองตรงตามความต้องการ เช่น การที่ลูกค้ามาซ่อมนาฬิกาสิ่งที่ลูกค้าต้องการ คือ การที่นาฬิกาอยู่ในสภาพใช้งานได้ดังนั้น กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบก็คือ จะต้องแก้ไขนาฬิกานั้นตามความต้องการของลูกค้า
 2. สินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible Goods) หมายถึง การบริการซึ่งเกิดจากกิจกรรของกระบวนการส่งมอบ ได้แก่ คำปรึกษา การรับประกัน การให้บริการความบันเทิง การให้บริการ
 3. ความถึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง การที่ลูกค้าได้รับการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการดังนั้นในธุรกิจทั่วไป เช่น ในภัตตาคาร ลูกค้าจะได้รับสินค้า 2 ประเภท ดังนี้
  1. สินค้าที่มีตัวตน ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าเย็น
  2. สินค้าที่ไม่มีตัวตน ได้แก่ การต้อนรับ การรับคำสั่งอาหาร รอยยิ้ม มิตรไมตรี ซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตน ก็คือ “การบริการ” นั่นเอง

 

Last modified on Sunday, 01 April 2012 15:53
Login to post comments

บทความอื่นๆ

การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด

การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด

การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ในยุคปัจจุบันที่กลุยุทธ์การส่งเสริม (Pr...

อุปสรรคของการใช้ IDS ในโรงแรมอิสระ

อุปสรรคของการใช้ IDS ในโรงแรมอิสระ

Internet Distribution System (IDS) หรือการจัดจำหน่ายห้องพักทางอินเทอร์เน็ตน...

Industry Rate ราคาค่าห้องพักสำหรับคนในอุ…

Industry Rate ราคาค่าห้องพักสำหรับคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ในแต่ละปีมีคนในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวและพั...

เทคนิคการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายห้องพั…

เทคนิคการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายห้องพัก

โปรโมชั่นเป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายที่จะช่วยกระตุ้นตลาด และเพิ่มยอดขายสิน...

กลยุทธ์การช่วงชิงลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน…

กลยุทธ์การช่วงชิงลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์

การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์นั้น เป็นการตลาดในลักษณะมือใครยาวสาวได้สาวเอา ใครท...

การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา

การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา

Search Engine Marketing (SEM) แปลเป็นไทยก็คือ การทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้น...

ดูบทความจากป้ายกำกับ

Booking Engine Branding CRM Digital Marketing GDS Internet Marketing Lead Generation Marketing Channels Online Channel Online Channels Online Distribution Channels Online Marketing OTAs Revenue Management Sales Management Sales Promotions Segmentation SEO Social Medias Travel Trade Show Website Marketing กลยุทธ์การขาย กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา การขาย การขายผ่านอินเทอร์เน็ต การตลาด การตลาดออนไลน์ การตลาดโรงแรมออนไลน์ การบริหารงานขาย การบริหารรายได้ การบริหารลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรักษาลูกค้า การสื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย ช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ ช่องทางการตลาด ช่องทางการตลาดและการขาย ตลาดท่องเที่ยว พฤติกรรมผู้บริโภค ส่งเสริมการขาย เทคนิคการขาย เทคโนโลยี แผนการตลาด แผนการตลาดโรงแรม

FourLeaf - Hospitality iPad

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Prev Next Page:

ผู้สนับสนุน

booking2hotel-banner


fourleaf


ads-banner-400x200

 • Comments
 • Tags

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้วันนี้961
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้2785
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้961
เดือนนี้เดือนนี้74840
ทั้งหมดทั้งหมด2773904

We have 108 guests and no members online

business-web-designer-icon

บริการ การตลาดและการขาย

 • ที่ปรึกษาการตลาด
 • วางแผนการตลาด
 • ขายห้องพักผ่าน OTAs
 • บริหาร Extranets ของ OTAs

บริการ ฝึกอบรมการตลาดและการขาย

 • การจัดการการขายและช่องทางจัดจำหน่าย
 • การตลาดออนไลน์แบบบูรณาการ
 • การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)
 • การให้บริการและการรักษาลูกค้า
 • การบูรณาการใช้งานเทคโนโลยีในธุรกิจ

เวบไซต์ในเครือ iHotel

 • iHotel2011.Com - การบูรณาการ IT & Internet
 • iHotelJobs.Net - ประกาศรับสมัครงาน - หางาน
 • iHotelDirect.Com - ทำเนียบธุรกิจกออนไลน์
 • iHoteliers.Net - สังคมและแวดวงคนโรงแรม
 • iHotelGuru.Com - การบริหารจัดการโรงแรม
 • iHotelMart.Net - แหล่งรวมสินค้ากิจการโรงแรม
 • Chanthaboon.Net - จันทบูรดอทเน็ต

รายละเอียด การติดต่อ

 

iHotel Marketer

2/2 ซอยพระยาตรัง 3 หมู่ที่ 12
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Member Area