การตลาดโรงแรมแบบบูรณาการ

ความรู้ที่มีคนอยากได้ แต่ไม่มีที่ไหนเปิดสอน

terry-ihotel

          ในธุรกิจโรงแรมของบ้านเรานั้น ยังต้องการผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาดไปทำงานอยู่อีกเป็นจำนวนมาก แต่การให้ศึกษาทางด้านนี้โดยตรงแบบจริงๆ จังๆ นั้นยังไม่มีที่ใดเปิดสอน iHotelMarketer.Com จึงนำเอาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มาแบ่งปันให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา

register button          ผู้จัดทำขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่าน สมัครเป็นสมาชิก ของเว็บไซต์โดยเพื่อมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่จัดไว้เฉพาะสมาชิก เขียนคอมเม้นท์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สมัครสมาชิกได้ที่นี่ 

***ถ้าท่านลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากทางเรา ให้ติดต่อแจ้งผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ***

สมาชิกเว็บไซต์ ควร Login เข้าระบบ เพื่ออ่านบทความที่จัดไว้เฉพาะสมาชิกได้

ติดตามเราทาง Facebook ได้ที่ : https://www.facebook.com/hotelmarketer

A+ A A-

กลยุทธ์การตลาด

Rate this item
(11 votes)

กลยุทธ์การตลาดเกิดจากการนำเอาส่วนประสมหลักทางการตลาดคือ สินค้า (Product) ราคา (Price) ช่องทางจัดจำหน่าย (Place) การส่งเสริม (Promotion) มาใช้เพื่อให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาด โดยจัดส่วนประสม (Mixture) ของส่วนประสมหลักดังกล่าวให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสถานการณ์ เพื่อให้กลยุทธ์การตลาดที่นำมาใช้มีประสิทธิภาพ

ในการนำเอาส่วนประสมการตลาด (Marketing Mixed) ในลักษณะของ 4P's มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือกำหนดกลุยทธ์ทางด้านการตลาดให้กับสินค้าและบริการของตนเองนั้น เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในมิติต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

marketing-mixed-4Ps

จากมิติต่างๆ ของส่วนประสมการตลาดในลักษณะ 4P's นั้น เราสามารถที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างและกำหนดกลยุทธ์การตลาดบนพื้นฐานของ Marketing Mixed ดังนี้

 • กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) มีหลายแนวทางที่สามารถเลือกมาใช้ได้ตามความเหมาะสมแก่ธุรกิจ อาทิ กลยุทธ์ต้นทุนต่ำ (Cost Leadership) การมีต้นทุนต่ำในการผลิตจะช่วยให้มีศักยภาพในการแข่งขันสูง กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation) ความแตกต่างของสินค้าและบริการจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ กลยุทธ์ความหลากหลาย (Diversity) ความหลากหลายของสินค้าและบริการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดโดยรวม เป็นต้น
 • กลยุทธ์ด้านราคา (Pricing Stragtegy) ธุรกิจสามารถที่จะพิจารณาใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาในธุรกิจของตนเองใน 4 แนวทางคือ กลยุทธ์ราคาประหยัด (Economy) ตั้งราคาต่ำสำหรับสินค้าคุณภาพต่ำเหื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด กลยุทธ์ราคาเจาะตลาด (Penatretion) ตั้งราคาต่ำสำหรับสินค้าคุณภาพสูง เพื่อเจาะตลาดให้รวดเร็วยิ่งขึ้น กลยุทธ์ราคาหัวกะทิ (Skimming) คุณภาพสินค้าและบริการไม่สูงนักแต่ตั้งราคาสูงไว้ในช่วงเริ่มต้นเพื่อนำมาใช้การส่งเสริมการขายในลักษณะของการลดราคาในภายหลัง กลยุทธ์ราคาแบบสินค้าคุณภาพ (Premium) เป็นการตั้งราคาไว้สูงของสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาดดระดับสูง ในส่วนของหลักการตั้งราคานั้นเราสามารถใช้หลักการตั้งราคาแบบสะท้อนต้นทุน (Cost Base Pricing) และหลักการตั้งราคาแบบสะท้อนคุณคุณค่า (Value Base Pricing) มาใช้ในการพิจารณาด้ว
 • กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย (Place Strategy) มีหลากหลายลักษณะให้เลือกใช้ในธุรกิจได้ตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีอยู่ อาทิ การจำหน่ายตรง (Direct) โดยไม่ผ่านคนกลาง อาจจะทำได้โดยการเปิดหน้าร้านจำหน่าย (Outlet) เปิดเว็บไซต์จำหน่าย การใช้พนักงานขาย ฯลฯ โดยไม่ผ่านตัวแทน หรือพ่อค้าคนกลาง การจำหน่ายผ่านคนกลาง (Intermediary) โดยอาจจะมีคนกลางเพียงระดับเดียว ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นผู้ค้าปลีก (Retailer) หรือหลายระดับโดยผ่านทางผู้ค้าส่ง (Wholesaler) เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดและจำหน่ายไปยังลูกค้าเป้าหมาย หรืออาจจะเลือกใช้ทั้ง 2 รูปแบบในลักษณะของหลากหลายช่องทาง (Multi-Channel) ก็ได้
 • กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม (Promotion Strategy) การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมนี้นั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ว่าต้องการส่งเสริมในด้านใด ระดับใด แล้วจึงกำหนดกลยุทธ์ต่างๆมาใช้งานให้เหมาะสม โดยการส่งเสริมนี้อาจจะแบ่งระดับออกเป็น การส่งเสริมในหมู่ลูกค้า การส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่าย และการส่งเสริมภายในองค์กรเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขาย รายได้ ภาพลักษณ์ และด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากไปจากนี้ โดยต้องนำเอาหลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication - IMC) มาใช้ มากกว่าการส่งเสริมเพียงด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ

การใช้ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดในลักษณะ 4P's มาใช้กำหนดกลยุทธ์ต่างๆ ของธุรกิจนั้นยังคงใช้ได้มาจนถึงทุกวันนี้ แต่นักการตลาดรุ่นใหม่อาจจะมีมุมมองเกี่ยวกับส่วนประสมของการตลาดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือเปลี่ยนจากการมองในมุมของธุรกิจเจ้าของสินค้าและบริการ ไปมองในมุมของลูกค้าผู้ใช้สินค้าและบริการที่เรียกว่าส่วนประสมการตลาดแบบ 4C's เพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบสนองทางด้านการตลาดแก่ลูกค้าผู้ใช้สินค้าและบริการได้ดีมากยิ่งขึ้น

4Cs-Marketing-Mix-Strategy

ในทฤษฎีส่วนประสมการตลาดแบบ 4C's นั้น เป็นเพียงการเปลี่ยนส่วนประสมการตลาดออกมาเป็น สิ่งที่ใช้แก้ปัญหาของลูกค้า/ผู้บริโภค (Consumer/Customer Solutions) ต้นทุนของลูกค้า (Cost to Customer ) ความสะดวกของลูกค้า (Convenience of Customer) และ การสื่อสารกับลูกค้า (Communitcation) 

ในการวางแผนจัดทำกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจนั้นต้องวิเคราะห์และประเมินดูว่าธุรกิจของตนเองนั้นมีสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในด้านใด แล้วให้ใช้เป็นตัวนำในการจัดทำกลยุทธ์

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดที่เกิดจากส่วนประสมทางการตลาดนี้ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ควรจะศึกษาให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งเพื่อจะได้สามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาด และการนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเราจะพยายามนำมาเสนอต่อท่านต่อไป

Last modified on Sunday, 15 July 2012 13:35

2 comments

 • fox

  เนื้อหาน่าสนใจมาก อ่านเข้าใจง่ายดี

  fox Thursday, 13 September 2012 19:55 Comment Link
 • iHotel Marketer

  เรื่องนี้จะออกแนววิชาการไปนิด แต่ก็คิดซะว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักการตลาดโรงแรมทั่วไปควรที่จะรู้นะครับ

  iHotel Marketer Sunday, 15 July 2012 13:41 Comment Link
Login to post comments

บทความอื่นๆ

การขายแบบ Auction

การขายแบบ Auction

การขายห้องพักแบบ Auction นั้นไม่ค่อยได้พบกันมากนักในบ้านเรา เพราะส่วนใหญ่คิ...

แผนการตลาดเชิงกลยุทธ์

แผนการตลาดเชิงกลยุทธ์

ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมนั้นเจ้าของธุรกิจควรมีแผนธุรกิจ และแผนการตลาดไว้เป็น...

Trends การตลาดโรงแรมไทย

Trends การตลาดโรงแรมไทย

ผู้เขียนได้แรงบันดาลใจมาจากคอมเม้นท์จากผู้ติดตามอ่านบทความของ iHotel Market...

การขายห้องพักผ่าน Tour Counter

การขายห้องพักผ่าน Tour Counter

ในบ้านเรามีผู้เปิดทำธุรกิจขายทัวร์ และบริการท่องเที่ยวในลักษณะ Tour Counter...

การทำเหมืองข้อมูลของโรงแรม

การทำเหมืองข้อมูลของโรงแรม

เห็นหัวเรื่องของบทความนี้แล้วอย่าเพิ่งคิดว่าผมบ้า เพราะว่าการทำเหมืองข้อมูล...

กลยุทธ์การตลาดสำหรับโรงแรมในสไตล์ Blue O…

กลยุทธ์การตลาดสำหรับโรงแรมในสไตล์ Blue Ocean

ในช่วงที่เข้ามาทำงานด้าน Sales ของโรงแรมใหม่ๆ ใครๆ ในวงการเห็นวิธีการขายและ...

ดูบทความจากป้ายกำกับ

Booking Engine Branding CRM Digital Marketing GDS Internet Marketing Lead Generation Marketing Channels Online Channel Online Channels Online Distribution Channels Online Marketing OTAs Revenue Management Sales Management Sales Promotions Segmentation SEO Social Medias Travel Trade Show Website Marketing กลยุทธ์การขาย กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา การขาย การตลาด การตลาดออนไลน์ การบริหารงานขาย การบริหารรายได้ การบริหารลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรักษาลูกค้า การสื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการตลาด การหาลูกค้า ช่องทางการจัดจำหน่าย ช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ ช่องทางการตลาด ช่องทางการตลาดและการขาย ตลาดท่องเที่ยว พฤติกรรมผู้บริโภค ส่งเสริมการขาย เทคนิคการขาย เทคโนโลยี แผนการตลาด แผนการตลาดโรงแรม แพ็คเกจ

FourLeaf - Hospitality iPad

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Prev Next Page:
 • Comments
 • Tags

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้วันนี้1550
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้3265
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้10828
เดือนนี้เดือนนี้1550
ทั้งหมดทั้งหมด2505455

We have 50 guests and no members online

business-web-designer-icon

บริการ การตลาดและการขาย

 • ที่ปรึกษาการตลาด
 • วางแผนการตลาด
 • ขายห้องพักผ่าน OTAs
 • บริหาร Extranets ของ OTAs

บริการ ฝึกอบรมการตลาดและการขาย

 • การจัดการการขายและช่องทางจัดจำหน่าย
 • การตลาดออนไลน์แบบบูรณาการ
 • การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)
 • การให้บริการและการรักษาลูกค้า
 • การบูรณาการใช้งานเทคโนโลยีในธุรกิจ

เวบไซต์ในเครือ iHotel

 • iHotel2011.Com - การบูรณาการ IT & Internet
 • iHotelJobs.Net - ประกาศรับสมัครงาน - หางาน
 • iHotelDirect.Com - ทำเนียบธุรกิจกออนไลน์
 • iHoteliers.Net - สังคมและแวดวงคนโรงแรม
 • iHotelGuru.Com - การบริหารจัดการโรงแรม
 • iHotelMart.Net - แหล่งรวมสินค้ากิจการโรงแรม
 • Chanthaboon.Net - จันทบูรดอทเน็ต

รายละเอียด การติดต่อ

 

iHotel Marketer

2/2 ซอยพระยาตรัง 3 หมู่ที่ 12
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Member Area